Vlada
MZSV
AFSARD
SEP
IPA
Sojuz na Komori
Stopanska komora na Makedonija
Invest in Macedonia
Delegacija
Europa

 
    Глен Консулт е дългогодишно развиваща се консултантска фирма, специализирана в разработването на инвестиционни проекти в различни направления – бизнес, икономика, социална сфера, тяхната финансова и икономическа обосновка, както и управление на изпълнението им. Подпомага клиентите си за успешна реализация на техните инвестиционни намерения, създавайки симулационни модели, бизнес портфейл, многогодишна финансова рамка и бизнес план за всеки конкретен случай.

    Глен Консулт разработва и управлява всички части на един проектен цикъл до получаване на европейските субсидии за проекти, финансирани от Европейския Съюз, в сътрудничество с други европейски партньори.

Клиенти на Глен Консулт са общини на територията на Република България и Република Македония, както и юридически и физически лица, заети в различни икономически и бизнес сфери. В резултат на изграденото дългогодишното партньорство и съвместна работа по проекти, финансирани със средства от Европейския Съюз и други донорски организации, последните успешно са реализирали голям брой инфраструктурни проекти, стадиони, спортни съоръжения, културни центрове, църкви, изградени и модернизирани са предприятия в областта на хранително - вкусовата промишленост, други промишлени предприятия, фотоволтаични паркове, както и проекти в сфери като земеделие, животновъдство, туризъм.

Защо Глен Консулт?
 • Най-високо ниво на експертиза по отношение на разработване и управление на инвестиционни проекти, финансирани със средства от ЕС и други донори в България и Македония;
 • Компетентен и динамичен екип от консултанти и проектанти с допълващи се професионални профили, получили образованието си в Европа;
 • Добър професионален опит в работата с европейски публични организации като Европейската Комисия;
 • Широка мрежа от партньори, покриващи държавите членки на ЕС, държавите кандидат-членки, асоциираните към 7РП страни и държавите от Западните Балкани.

 
Консултации, свързани с усвояване на средства по програми на Европейския Съюз и други донорски организации;
 • Стратегическо проучване;
 • Маркетингово проучване;
 • Анализ на пазарната ниша, в която клиента развива дейността си;
 • Изработване на проектно предложение съобразно изискванията на финансиращия орган;
 • Изготвяне на логическа рамка на проекта – формулиране на обща и специфична цели, залагане на очаквани резултати, планиране на проектни дейности и изготвяне на план за действие, избор на обективно проверими индикатори и източници за проверка, формулиране и обосновка на методология;
 • Дефиниране на цели и стратегии;
 • Изготвяне на оптимален бюджет на проекта за кандидатстване за субсидия, съобразно с указанията за допустимост на разходите;
 • Разработване на симулационни модели;
 • Изработка на бизнес план;
 • Попълване и анализ на апликационни формуляри, заявления за подпомагане;
 • Подготовка на съпътстващи документи, съгласно изисквания за административно съответствие и окомплектоване на пакета от документи по проектното предложение.
Банкови консултации;
 • Подготовка на всички документи, необходими за усвоявяне на кредити – за Вашия дом, бизнес, идеи;
 • Разработване на бизнес план.
Изработване на инвестиционни проекти:
 • Изработване на технически проекти по всички части, съобразно действащото законодателство, ведно с количествени и количествено - стойностни сметки, анализ на цените;
Управление и мониторинг на изпълнението на обекта:
 • Разработване и контрол върху отчетната документация;
 • Технически контрол върху изпълнението на инвестиционни проекти;
 • Осъществяване на информационен обмен с експертите от съответните ведомства.
Цялостна консултация по време на одобрение и изпълнение на проекти

Юридически консултации

 
Екипа на Глен Консулт е осигурил безвъзмездно финансиране на множество проекти в различни сфери, като една малка част от реализираните и текущи проекти са:

Наши клиенти са:

Българска православна църква Министерство на културата – регистрирани читалища Община Бяла Слатина Община Карлово
Община Сопот Община Кърджали Община Доспат Община Сапарева баня
Община Павел баня Община Кайнарджа Община Малко Търново Община Николаево
Община Криводол Юридически и физически лица

Референции:


 
Глен консулт вярва, че граждански дълг на всяко лице е да отдели част от своето време и ресурси, за да помогне на друго лице в нужда.

Отделни членове от екипа на Глен Консулт участват в различни социални инициативи, свързани с работа с хора в неравностойно положение, а фирмата като цяло предприема инициатива "Достъпно образование за всеки", като ще дотира достъпа до висше образование на деца, лишени от родителски грижи.

 
Информация/запитвания
 • Искате да получите информация относно възможности за финансиране на Вашата дейност?
 • Имате иновативна идея, но не знаете как да оцените конкурентноспособността й на европейско ниво?
 • Заинтересовани сте от отворена публикувана обява за набиране на проектни предложения и искате да увеличите шансовете си за успех?
    Моля, свържете се директно с нашите консултанти по телефон/ел.поща или попълнете следната форма за обратна информация и ние ще Ви върнем отговор.

БЪЛГАРИЯ МАКЕДОНИЯ
гр.София, 1000 гр.Скопие, 1000
бул."Джеймс Баучер" № 77, ет.2, оф.5 бул."Климент Охридски" № 30, ет.2, оф.5
Моб. тел.: + 359/876 766 899
Диляна Маркова/ координатор проекти/
Моб. Тел.: +389/ 722 421 35
Мартин Крстевски /координатор проекти/
Тел. /факс: +359/2 862 05 67 Тел./факс: +389/ 2 311 12 61
WEB: glenconsult.eu
E – mail: glenconsult.eu@gmail.com
WEB: glenconsult.eu
E – mail: glenconsult.eu@gmail.com


Ако искате да подадете сигнал за корупция или друга нередност можете да го направите тук

Copyright © 2013 glenconsult.eu